Arbetssätt

Vi tror på att det ska vara roligt att lära och vill använda oss av barnens kreativitet och spontanitet.

Vi arbetar temainriktat

Vi arbetar ofta utifrån ett visst tema under en längre period. Detta gör att vi kan fördjupa barnets intresse och kunskaper och hinner ta del av tankar och funderingar som väcks hos barnet. Vi försöker tillvarata barnets intresse och frågor när vi planerar för och vidareutvecklar temat.

I temaarbetet arbetar vi med att söka och förmedla kunskap på barnens villkor.
Det innebär att vi arbetar utifrån olika infallsvinklar och med olika metoder. Vi använder oss av musik, drama, rörelse och skapande när vi introducerar och arbetar med temat.

Att utgå från barnet när vi planerar teman – kan innebära att vi tar vara på barnens intressen eller att vi som vuxna ser att ett visst tema kan tillföra något som gruppen behöver.

Vi arbetar med ansvarsgrupper

På våra förskolor har vi under lång tid utvecklat arbetet med ansvarsgrupper. Det innebär att var och en i personalgruppen under delar av dagen har huvudansvar för en grupp barn. Man förbereder, planerar, genomför, utvärderar och utvecklar verksamheten i den egna gruppen samt har ansvar för dessa barns utvecklingssamtal.

Vår erfarenhet har lärt oss…

 • att arbetet med ansvarsgrupper hjälper oss som vuxna att bättre se varje barns behov och möjligheter
 • att det är lättare att fungera som förebild.
 • att den lilla gruppen bidrar till barnets förmåga att utveckla empati, vänskap och fördjupade relationer
 • att oroliga barn blir mer harmoniska när de får en lugnare miljö med färre sociala kontakter
 • att tysta, blyga barn vågar mer
 • att det finns mer tid till lek på barnens villkor
 • att barnen får mer utrymme inne och ute, det blir färre konflikter
 • att det blir mindre stressigt vid på och avklädning eftersom alla barn inte skall in och ut samtidigt.
 • att lokalerna och utemiljön blir bättre utnyttjade eftersom grupperna alternerar med att vara inne och ute.

Vi arbetar med att ge barnen vuxna förebilder

Vi tror att det är viktigt för barn att se vuxna göra vuxna saker. Det kan handla om att arbeta med dokumentation, torka av bord, städa undan, sy, tillverka arbetsmaterial/leksaker m.m. Allt detta är lättare att göra när man arbetar i ansvarsgrupper eftersom det blir färre barn på varje vuxen och närheten till den vuxne ökar.

Barn lär sig bland annat genom imitation. Av erfarenhet vet vi att barn älskar att göra riktiga saker och hjälpa till att ta ansvar för olika arbetsmoment – ensamma eller tillsammans med ett annat barn eller en vuxen. Barn som får uppleva att det jag gör är meningsfullt och behövs utvecklar en god självbild och lär sig ta ansvar.

En viktig del i förebildsfunktionen är att förmedla den värdegrund som vi bär på. Det vill vi göra på ett genomtänkt, positivt och respektfullt sätt. Det kan vi göra genom att ta vara på olika situationer där vi kan ge vuxenstöd och vägledning.

Gemensamt för alla FVBUs förskolor är bland annat…

 • att vi bygger vår verksamhet på en kristen värdegrund, FVBU:s målsättning och Lpfö 98/10
 • att vi skapar en trygg, inspirerande och utvecklande miljö
 • att vi under stora delar av dagen arbetar med åldersindelade grupper för att på bästa sätt skapa de miljöer och möta de behov och förutsättningar i respektive åldersgrupp behöver
 • at vi arbetar med ansvargrupper för att varje barn ska bli sedd och uppmärksammad
 • att vi arbetar med relationer till både vuxna och barn, på ett sätt som hjälper barnen att utveckla sin empatiska förmåga, kommunikationsförmåga och ansvar och omsorg om allt levande
 • att vi använder oss av utevistelsen för att stimulera barnens motorik och möta rörelsebehov
 • att vi arbetar med miljökunskap och miljövård på barnens nivå så att de får en kunskap om och kärlek till naturen som lägger grunden för ett framtida miljömedvetande