FVBU:s arbetssätt för förskolor

1) Vi vill skapa förutsättningar för att barnen ska kunna utvecklas till trygga och harmoniska människor

 • Genom en trygg och genomtänkt inskolning.
 • Genom att eftersträva en fast personalgrupp och använda oss så mycket som möjligt av samma vikarier.
 • Genom att arbeta i mindre ansvarsgrupper.
 • Genom att ha klara riktlinjer.
 • Genom att ha fasta normer och värderingar.
 • Genom att arbeta med gränssättning.
 • Genom att skapa en positiv och trivsam miljö.
 • Genom att förmedla tryggheten, människosynen och kärleksbudskapet i den kristna tron.

2) Vi vill hjälpa barnen att utvecklas till hänsynsfulla och ansvarsfulla människor

 • Genom att respektera barnen.
 • Genom att lära dem respektera sig själva och andra oberoende av kön, social, etnisk eller religiös bakgrund.
 • Genom att ge barnen kunskap om och förståelse för människors olikheter.
 • Genom att låta dem ta ansvar för yngre barn.
 • Genom att låta dem ta ansvar för den egna miljön – den yttre och den inre.
 • Genom att låta barnen ha egna arbetsuppgifter som de har ansvar för.
 • Genom att låta barnen känna att de behövs, att de är värdefulla.

3) Vi vill hjälpa barnen att utveckla sin personlighet och att förbli öppna och kreativa människor

 • Genom att skapa en kärleksfull och accepterande miljö där man känner att allt man säger och gör tas emot på allvar.
 • Genom att se till barnets individuella anlag och behov.
 • Genom att ge barnen många olika uttrycksmedel i språk, musik, bild och form, drama, det talade ordet m.m.
 • Genom att skapa förutsättningar – tid och utrymme för lek.
 • Genom att barnen får vara med och skapa sin egen miljö och sina egna leksaker.

4) Vi vill stimulera och hjälpa barnen att utveckla sina färdigheter

 • Genom att utveckla barnens motorik och koordinationsförmåga i stimulerande övningar ute och inne.
 • Genom att lära dem uttrycka sina tankar och känslor i ord.
 • Genom att som vuxen använda ett rikt och nyanserat språk, vara positiv förebild i sitt språkbruk.
 • Genom att leka med ord och begreppsbildning.
 • Genom att skapa intresse för skriftspråk och symboler och hur de kan användas.
 • Genom att hjälpa barnen upptäcka och förstå matematiska begrepp i meningsfulla sammanhang.
 • Genom att stimulera barnens upptäckarlust och slutledningsförmåga i inspirerande temaarbeten kring naturkunskap och teknik.

5) Vi vill ge barnen kunskap om och förståelse för miljön och orsakssammanhang

 • Genom att ge barnen en kärlek till naturen.
 • Genom att lära barnen vad som sker i naturen och förstå kretsloppet.
 • Genom att lära barnen hur man bidrar till en positiv livsmiljö genom t.ex sopsortering, kompostering m.m.
 • Genom att låta barnen vara med i hela processen av sådd och skörd.
 • Genom att låta barnen själva sköta och laga leksaker och annat i den inre och yttre miljön.

6) Vi vill låta barnen vara en del av verkligheten, att naturligt få ta del av vuxenrollen

 • Genom att finnas till som stöd och trygghet för barnets utveckling och lärande.
 • Genom att barnen får hjälpa till, inspireras och imitera vuxna i praktiska arbetsuppgifter.
 • Genom att ge barnen reella arbetsuppgifter, göra riktiga saker.
 • Genom att knyta naturliga kontakter med andra vuxna som finns i relation till förskolan.

7) Vi vill låta barnen vara en del av verkligheten i världen, lära dem att vi alla har ett ansvar och kan påverka det som sker

 • Genom att samtala om aktuella händelser på barnens nivå, när och om barnen introducerar dem.
 • Genom att skapa ett demokratiskt klimat där barnen lär sig hur man kan vara med och påverka det som sker.
 • Genom att ge barnen kunskap om och förståelse för våra invandrarkulturer.
 • Genom att ha ett positivt interkulturellt förhållningssätt.
 • Genom att följa, stödja och ha kontakt med vår fadderförskola i Sierra Leone.

8) Vi vill låta barnen vara en del av en tradition, uppleva kontinuitet

 • Genom att låta barnen ta del av vårt kristna kulturarv i sång och bibelberättelser.
 • Genom att lära barnen om vårt kulturarv när det gäller lekar sång, musik, sagor, rim och ramsor.
 • Genom att lära barnen om vårt kulturarv, när det gäller kunskap om odling och skörd.
 • Genom att stimulera barnen i den muntliga berättarkonsten.
 • Genom att låta barnen ha en naturlig kontakt med äldre människor.

9) Vi vill ha en positiv kontakt med hela familjen för helhetens och trygghetens skull

 • Genom att ha ett positivt förhållningssätt till vårdnadshavare och en öppen dörr för besök.
 • Genom att ha ett kontinuerligt utbyte av information i den dagliga kontakten.
 • Genom att ha två utvecklingssamtal per år där vi bidrar med våra olika kunskaper kring barnets utveckling och lärande.
 • Genom att uppmuntra vårdnadshavare att delta i förskolans arbete och ha inflytande genom samråd för vårdnadshavare, möten för vårdnadshavare och andra forum.
 • Genom att barn, vårdnadshavare och personal tar gemensam vård om förskolan.
 • Genom att fira högtider tillsammans.
 • Genom att tillsammans med vårdnadshavare bidra till en positiv övergång till förskoleklass.

10) Vi vill försöka ge barnen en trygghet, säkerhet och beredskap för att möta framtiden

 • Genom att skapa en kärleksfull och accepterande atmosfär.
 • Genom att ge barnen en positiv livssyn.
 • Genom att ge barnen en värdegrund som de kan bygga vidare på.
 • Genom att ge dem positiva identifikationsobjekt.
 • Genom att ge dem ett framtidshopp och möjlighetstänkande i samband med livsfrågor.
 • Genom att ge dem många olika uttrycksmedel för sina känslor.

FVBU:s arbetssätt för förskolor reviderades våren 2017. Den största skillnaden är att istället för att kalla de 10 punkterna för ”FVBU:s målsättning för förskolor med kristen profil”, kallar vi dem numera för ”FVBU:s arbetssätt för förskolor”.