Läroplan för förskolan och FVBU

FVBU har sedan våra förskolor startades arbetat enligt läroplanens intentioner.

Sedan den 1 juli 2010 måste alla förskolor i Sverige kommunala som enskilda följa läroplanen. Läroplanen reviderades under 2016.

Ur lpfö 98/16

Förskolan vilar på demokratins grund. (…) En viktig uppgift för förskolan är att förmedla och förankra respekt för de mänskliga rättigheterna och de grundläggande demokratiska värderingar som det svenska samhället vilar på. Var och en som verkar inom förskolan ska främja aktningen för varje människas egenvärde och respekten för vår gemensamma miljö.

Förskolans verksamhet ska präglas av en pedagogik där omvårdnad, omsorg, fostran och lärande bildar en helhet.

Leken är viktig för barns utveckling och lärande.

Barnens nyfikenhet, företagsamhet och intressen ska uppmuntras och deras vilja och lust att lära ska stimuleras.

Att skapa och kommunicera med hjälp av olika uttrycksformer såsom bild, sång och musik, drama, rytmik, dans och rörelse liksom med hjälp av tal- och skriftspråk utgör både innehåll och metod i förskolans strävan att främja barns utveckling och lärande.

Förskolan ska motverka traditionella könsmönster och könsroller. Alla flickor och pojkar ska i förskolan ha samma möjligheter att utveckla förmågot och intressen utan begränsningar utifrån stereotypa könsroller.

Personalens förmåga att förstå och samspela med barnet och få föräldrarnas förtroende är viktig, så att vistelsen i förskolan blir ett positivt stöd för barn med svårigheter.

Läroplanen ska garantera att alla barn får en lika bra förskola oavsett var de bor.