Samråd

Den 1 juli 2011 infördes en ny skollag där står

”Vid varje förskoleenhet ska det finnas ett eller flera forum för samråd med barnen, eleverna och vårdnadshavare. Där ska sådana frågor behandlas som är viktiga för enhetens verksamhet och som kan ha betydelse för barnen, eleverna och vårdnadshavare.”

Som endel av vårt redan befintliga föräldrasamarbete har nu alla FVBU:s förskolor ett samråd. Där är upp till varje enskild förskola att utforma samrådets innehåll, sammansättning och arbetsformer men syftet och uppdraget är gemensamt för alla FVBU:s förskolor.

Ur skollagen:

Ett forum för samråd har två huvuduppgifter

  1. att vara en arena där barn, föräldrar och vårdnadshavare kan föra fram förslag och synpunkter i olika frågor
  2. att ge information om kommande beslut i frågor som är av intresse för de grupper som är representerade i ett forum för samråd. På så vis ges dessa en möjlighet att påverka besluten i så god tid och i sådan ordning  att det innebär en reell möjlighet till inflytande
  • I samrådet ska man självklart inte behandla ärenden som rör enskilda barn, föräldrar eller personal
  • Det är inte heller samrådets uppdrag att ta ansvar för undervisningen. det vilar på denpedagogiskt utbildade personalen och det är den pedagogiska personalen som utifrån sin profession har ansvaret för hur undervisningen planeras, genomförs och utvärderas tillsammans med barnen.
  • Samrådet är rådgivande inte beslutande