Verksamhetsinnehåll

I FVBU:s första informationsbroschyr kunde man läsa följande:

” Med vår kristna profilering vill vi till barnen förmedla värderingar som leder till ansvar för vår totala miljö och omsorg om allt levande. Vi anser det viktigt att utveckla metoder som tillvaratar barnets vetgirighet, uppmuntrar spontanitet och kreativitet. Vi vill lära barnen att samarbeta med vuxenvärlden, ta ansvar för sin egen miljö och hjälpa dem till en helhetssyn på tillvaron genom att förmedla kunskap om orsakssammanhang.”

Trygghet, helhetssyn och orsakssammanhang samt att vara vuxen i relation till barnet på ett positivt sätt är teman i FVBU:s målsättning. I verksamhetsinnehållet vill vi särskilt lyfta fram;

Relationsfrågor …

Relationsfrågor är viktiga därför att de berör förhållanden i barn- och personalgrupp, övriga sociala kontakter och i förlängningen synen på solidaritet mellan människor också i andra länder. Vi tror att barn som lär sig ”allt vad ni vill att människorna skall göra för er det ska ni också göra för dem” (bibelcitat) skapar harmoni i sitt sociala sammanhang. Empati och ”social intelligens” är berikande och viktiga förmågor för barnet. Vi vill  stötta och stimulera barnets empatiutveckling, språk och kommunikationsförmåga. Att kunna känna igen och uttrycka känslor är viktigt för att bli en trygg och självständig individ.

Miljöfrågor…

Engagemang i miljöfrågor är viktigt därför att det är en av den uppväxande generationens stora ödesfrågor. Vi tror att grunden till miljövård börjar med att barnet får uppleva en kärlek och fascination över naturen. Utifrån detta kan barnen sedan få insikt i vad som händer i vår natur. Barnen får aktivt ta del i projekt som syftar till att vårda vår natur och på så sätt uppleva att alla är viktiga och behövs. Vi vill engagera barnen i miljövård, inte skrämma till passivitet. Få dem att uppleva att min insats gör skillnad.  Kompostering, odling och skörd visar barnet kretsloppet på ett naturligt sätt. På alla våra förskolor arbetar vi med Grön Flagg

Glädje och framtidstro…

I all vår verksamhet vill vi att glädjen ska finnas med. Det ska vara roligt att leka, lära och vara tillsammans. Vi vill att det barnen lär sig och får göra ska vara meningsfullt och ha en funktion. Vårt mål är att ge kunskap på ett positivt sätt, vi vill att barnets nyfikenhet och spontanitet ska tas tillvara och att tron på framtiden bevaras.

Jag är värdefull – jag duger –  jag kan – jag behövs…

Vi strävar efter att skapa en trygg och utvecklande verksamhet som tar tillvara barnets förmågor. Vi vill bidra till en god självkänsla och känslomässig utveckling där varje barn får känna: Jag är värdefull, jag duger, jag kan och behövs.

En gemensam värdegrund…

En värdegrund utifrån en kristen livs- och människosyn har funnits med på våra våra förskolor från första början och gjorde det enkelt för oss att anamma den Läroplan för förskolan (Lpfö 98) som antogs av regeringen 1998. Där lyfter man fram vikten av en gemensam värdegrund. Att ge barnen kunskap om ett demokratiskt synsätt och alla människors lika värde – en viktig del av läroplanens mål – ligger helt i linje med den kristna värdegrunden.

Målsättning…

Alla våra förskolor arbetar efter samma målsättning. Förskolorna får ändå olika karaktär p.g.a olika förutsättningar i lokal och utemiljö. Barngruppens och personalgruppens sammansättning och intressen bidrar självklart också starkt till att varje förskola utvecklar sin egen särprägel. Språket, skapande, drama, sång & rytmik, projekt/teman initierade av barnens intressen och utevistelse i naturen har stort utrymme i arbetet på våra förskolor liksom den vuxnes förebildsfunktion för barnet.