FVBU:s stadgar,
senast uppdaterad april 2017

§1. FÖRENINGENS ÄNDAMÅL
FVBU, som bildades 1903, har till ändamål att bereda vård och fostran åt behövande barn och ungdom i Sverige och utomlands. Verksamheten ska vara baserd på en kristen människosyn och värdegrund.

§2. MEDLEMSKAP
Var och en som är intresserad av föreningens syfte, kan bli medlem av föreningen genom att erlägga, av årsmötet fastslagen, medlemsavgift för enskild medlem respektive gruppmedlem. 
Grupper, föreningar och församlingar kan ansluta sig, om de i sina stadgar omfattar samma värdegrund som föreningen. 

§3. ÅRSMÖTE
Årsmöte, bestående av huvudstyrelsen och föreningsmedlemmar som anmält sitt deltagande minst två veckor före årsmötet, hålls före maj månads utgång. 
Huvudstyrelsen ska senast en månad före årsmötet utfärda kallelse till mötet. 
Vid årsmötet ska följande ärenden förekomma:
1) Val av vice ordförande för mötet.
2) Årsredovisning över föregående års verksamhet, inkluderande huvudstyrelsens förvaltningsberättelse, resultat- och balansräkning samt revisorernas revisionsberättelse. 
3) Fråga om ansvarsfrihet för huvudstyrelsen och för föreningens VD. 
4) Val av a) två, alternativt tre ledamöter för en tid av tre år
              b) två ordinarie revisorer och två suppleanter för en tid av ett år.
5) Fastställande av planer, avseende verksamhet och ekonomi, för kommande verksamhetsår. 
6) Behandling av väckt motion. För att kunna tas upp till behandling ska motion inges till huvudstyrelsen senast sex veckor före årsmötet. 
7) Förslag på tid och plats för nästa årsmöte. 
8) Övriga ärenden.

§4. HUVUDSTYRELSEN
Huvudstyrelsen ska bestå av minst sex, maximalt åtta, ledamöter. Dessa väljs så  att minst sex medlemmar ständigt finns utsedda: två till tre för ett år, två till tre för två år, osv. Två till tre styrelsemedlemmar ska därför årligen väljas, men avgående ledamöter kan väljas om. Huvudstyrelsen konstituerar sig själv. Ledamöterna ska ha en kristen människosyn och värdegrund och genom sin kompetens representera olika samhällssektorer. 
Ordföranden ska vara en person med tydlig förankring i den kristna traditionen samt ha en kristen människosyn och värdegrund. 
Huvudstyrelsen sammanträder på kallelse av ordföranden. Styrelsen beslutar om förvaltning av föreningens fastigheter och tillgångar, om tillsättande av VD samt andra ledande befattningar inom föreningen. 
Huvudstyrelsen ska handha allt som angår förvaltningen av testamentariska förodnanden och donationer, samt tillse att barnen och ungdomarna får den vård och fostran som föreningen avser bereda dem. Huvudstyrelsen ska utse den eller de personer som ska företräda föreningen och geckna föreningens namn. Huvudstyrelsen är beslutsmässig, när minst fyra ledamöter deltar i besluten. Alla frågor avgörs genom enkel majoritet. Vid lika röstetal har ordföranden utslagsröst. Huvudstyrelsens räkenskaper och förvaltning ska årligen före april månads utgång granskas av två revisorer som utsetts av årsmötet. Den ene ska dessutom vara godkänd som revisor av Svensk Insamlingskontroll. 
Föredragande i huvudstyrelsen är, utan att vara ledamot av huvudstyrelsen, föreningens VD. 
Huvudstyrelsens ledamöter uppbär inte något arvode för sina uppdrag i styrelsen men ersätts för förlorad arbetsinkomst, sina utgifter för resor samt för kost och logi i samband med uppdragets fullgörande. 
Huvudstyrelsen ska ha sitt säte i Norrköping, där föreningens expedition ska vara förlagd. 

§5. FÖRENINGENS VD
VD:n ska vara en person med tydlig förankring i den kristna traditionen samt ha en kristen människosyn och värdegrund. 
VD:n ska leda föreningens verksamhet och har ansvar för verkställandet av årsmötet och huvudstyrelsens beslut. VD:n är föreningens huvudkassör. 
VD:n är vidare chef för föreningens personal och ansvarig för utformning av dess arbetsuppgifter  och arbetsmiljö och har ansvar för att gällande lagar och förordningar för respektive verksamhet uppfylls. 

§6. UPPHÖRANDE AV VERKSAMHET
Om föreningen upplöses och dess verksamhet upphör, ska styrelsen lägga förslag till årsmötet att tillgångarna ska disponeras på ett sätt som övernsstämmer med föreningens ändamål. 
Beslut härom ska ske i två på varandra följande årsmöten. Beträffande donerade medel gäller donatorns önskemål. 

§7. STADGEÄNDRING
Ändring av dessa stadgar kan ske skriftligt vid årsmöte, sedan skriftligt förslag därom blivit väckt och beslutat vid föregående årsmöte. 
För en stadgeändring fordras en röstmajoritet om två tredjedelar av alla avgivna röster.