FVBU:s medlemstidning

 

Det skrivna ordet har stor makt. Dit ingen talare når, når det skrivna ordet. Det kan läsas om och om igen och förhindrar att åsikter, tankar och idéer faller i glömska.
– Gustaf Stangenberg, medgrundare FVBU

Ganska snart efter bildandet uppstod behovet inom föreningen att ge ut en tidning. I denna tidning skulle man kunna försöka väcka människors engagemang, beskriva den nöd och de behov som fanns och även låta läsarna följa vad föreningen gjorde för att lindra denna nöd. Huvudstyrelsen beslöt därför att utge ett tidningsnummer, men pga bristande tid kom det inte till stånd. Gustaf Stangenberg var den som till slut såg till att tidningen blev verklighet. Han tog på sig det ekonomiska ansvaret och bestämde sig för att om det blev något överskott skulle det tillfalla föreningen.

Tidningen fick namnet De Värnlösas tidning och skulle vara ett språkrör för de värnlösa. Tidningens första nummer utkom hösten 1915 med åtta sidor och kostade 15 öre.

När tidningen väl var tryckt uppstod problemet med hur den skulle säljas.
Ombud tillskrevs och tog sig an uppgiften att sälja tidningen på sina respektive orter.

Gustaf Stangenberg var tidningens första redaktör och hans arbetsrum blev redaktionslokal. Under de första fem åren var köket i pastorsbostaden tidningsexpedition och hela familjen Stangenberg engagerades i att räkna upp rätt antal tidningar till ombuden, packa, skriva räkningar och bära iväg till posten. Gustaf Stangenberg förblev tidningens redaktör tio år efter det att han gått i pension som föreningens föreståndare 1944 och var alltså ansvarig för över fyrtio årgångar av De värnlösas tidning. Sedan 1920 har tidningen utkommit med 4 nummer per år, ett i kvartalet.

IMG_2572

IMG_2573
År 1955 blev Karl-Erik Nählinder tidningens redaktör och ansvarige utgivare. När föreningen bytte namn till Föreningen för vård och fostran av barn och ungdom blev det naturligt att också byta namn på tidningen. Efter en namntävling bestämde huvudstyrelsen år 1964  att byta tidningens namn till Vård och Fostran. Formatet ändrades och tidningen utgavs i A5 format.

År 1967 tillträdde Sven Ohlsson tjänsten som föreningens director och blev samtidigt tidningens ansvarige redaktör och utgivare. Stafettpinnen lämnades vidare 1985 till näste director Frank Mårdh och tidningen gavs ut i A4 storlek och fick återigen nytt utseende och logo.

Från 2001 ansvarade nästa director, Mary-Ann Mårdh, som tidningens redaktör och utgivare. 2014 bytte tidningen återigen namn och heter numera Barn & Co.

Olle Wallstedt var under många år ansvarig för tidningens layout men fr.o.m år  2002 lades även arbetet med layout på ansvarig utgivare. Tidningen har betytt mycket för att väcka intresse och hjälpa människor att förstå hur situationen för de värnlösa barnen var. Tidningen såldes från början i många exemplar och drog på så sätt in pengar till föreningens verksamhet. Betraktelser, resebrev, beskrivning av föreningens olika verksamheter, filosoferande utläggningar kring barn och ungdomar, artiklar i ämnen som berör barn och ungdomsfrågor, årsberättelse, redovisningar över influtna medel m.m. har varit det som fyllt tidningen genom åren. Redan från början hade man policyn att skicka tidningen gratis till alla bidragsgivare och medlemmar. Många exemplar har genom åren skänkts  för att sprida kunskap om föreningen och dess arbete. Idag finns inte längre några ombud som säljer tidningen men vi har fortfarande ett antal människor som tar på sig uppgiften att sprida tidningen till människor i sin omgivning.

Från att ha varit en intäkt till föreningen har tidningen genom åren alltmer blivit en kostnad. Utgifterna för tidningens tryckning och distribution är idag hög och täcks inte av medlemsavgifter men styrelsen är överens om att tidningen trots det ska få fortsätta att vara föreningens språkrör. Via tidningen kan vi sprida kunskap om föreningens arbete i Sverige och utomlands. Vi tror fortfarande på det skrivna ordets makt och förmåga till engagemang. Idag heter tidningen Barn & Co, den ges fortfarande ut kvartalsvis men målgruppen är inte bara föreninges medlemmar. Fokus i tidningen är intressant, aktuell och inspirerande läsning för föräldrar till barn på våra förskolor.
Barn & Co framsidor

Vi tror också att det är viktigt att man som gåvogivare kan följa föreningens verksamhet och se vad gåvomedlen används till. I tidningen redovisas alla inkomna gåvor på föreningens kontrollpostgiro 90 04 13 – 6.