Lokalavdelningar och syföreningar

Lokalavdelningar
När FVBU bildades var tanken att föreningen skulle bygga på en bred grund av människor som lokalt skulle vara delaktiga i arbetet med att bereda ”vård och fostran åt värnlösa barn i Sverige”. Det var människor på samma ort som utifrån sin kristna grundsyn ville bidra till att barnen fick en bra tillvaro. Lokalavdelningarnas uppgift var redan från början att stötta och hålla intresset vid liv för verksamhet som bedrevs lokalt. Man anordnade föreläsningar, gjorde insamlingar och sålde julstjärnor och tidningar.

År 1909 fanns det lokalavdelningar i Stockholm, Helsingborg, Visby, Göteborg och Hudiksvall.
Som mest fanns omkring 40 lokalvdelningar spridda över Sverige. I gamla exemplar av Vård och fostran hittar man i redovisningen ”gåvor in natura”. Genom denna läsning kan man förstå vilket engagemang det fanns hos människor kring barnhemmen. De kokade saft, gjorde leksaker, sydde kläder m.m. till ”de värnlösa små” och bidrog på så sätt till att göra barnens livssituation mer dräglig.

Som exempel kan nämnas

  • Visby lokalavdelning som under många år arbetade för ”Behövande barn på Gotland” och  bistod med både kläder och kontanta gåvor till jul.
  • Kiruna Lokalavdelning var starkt engagerade i hjälpverksamheten i Lappmarken och den s.k  Norrlandshjälpen, Samernas Folkhögskola m.m.
  • Norrköpings Lokalavdelning drev under många år matbespisningen i Norrköping.

Under senare delen av 1900 talet har det blivit allt svårare att engagera människor i föreningsliv. Idag finns bara ett fåtal aktiva lokalavdelningar. Flera lokalavdelningar har istället ombildats till s.k stödgrupper kring föreningens nuvarande verksamhet i Sverige – förskolorna – och valt bort det mer formella styrelsearbetet. Att vara förskolemormor eller förskolemorfar (tystnadsplikten är här självklar) och komma på besök, läsa en saga, snickra med barnen eller följa med på utflykt är mycket uppskattat.

Lokal/stödföreningar kring förskolorna anordnar också på flera orter höstbasar, skördefest, gårdsfest m.m. där skänker man både av sin tid och sitt engagemang. De pengar som samlas in i samband med detta kan användas för att förgylla förskoleverksamheten på olika sätt. Ett nytt växthus, stöd till projekt, utflykter, barnens bibel till alla barnen på förskolan m.m. är några exempel på vad man bidragit med genom åren. Insamlingar på förskolorna har också gjorts för föreningens utlandsverksamhet i Sierra Leone och Litauen.

Även om FVBU har en stark Metodisk anknytning så har ekumeniken alltid präglat lokalavdelningarna. De har omfattat människor från olika kristna samfund på en ort som haft det gemensamt att de velat arbeta för barnens bästa.

Syföreningar
Det stora engagemanget från syföreningar har genom åren betytt mycket för föreningens verksamhet. Genom tidningen och vid besök av föreningens föreståndare, director, styrelsemedlemmar och andra medarbetare har man följt verksamheten och fått ögonvittnesskildringar av hur t.ex arbetet i Sierra Leone och Litauen utvecklas. Genom alla år har vi i FVBU fått ta emot insamlade medel från syföreningar över hela Sverige, medel som kommit behövande barn och ungdomar till del.