Föreningens organisation

Bakgrund

FVBU är en ideell förening som sedan 1903 har bedrivit verksamhet för barn och ungdomars bästa. Är du intresserad av hur allt började finns mer information under fliken historik.

VD

Fram till augusti 2016 hade föreningens VD titeln director. Föreningens VD ska leda föreningens verksamhet och har ansvar för verkställandet av årsmötets och huvudstyrelsens beslut. VD är föreningens huvudkassör, chef för föreningens personal och ansvarig för utformning av dess arbetsuppgifter och arbetsmiljö. Det åligger också VD:n att utöva tillsyn över lokalavdelningarnas verksamhet. Sedan juni 2018 är Anna Nyberg tillförordnad VD. Anna är legitimerad förskollärare med många års arbetslivserfarenhet som förskolechef.

FVBU:s förskolor i Sverige

Enligt Skollagens krav finns en ansvarig förskolechef som är pedagogisk ledare och ansvarig för förskolans organisation på var och en av våra förskolor. Förskolechefen har ekonomiskt- och arbetsmiljöansvar enligt delegation från FVBU:s VD. VD:n har det övergripande ansvaret.

Huvudstyrelsen

Huvudstyrelsen beslutar enligt stadgarna om föreningens fastigheter och tillgångar, förvaltar testamentariska förordnanden och donationer samt tillser att barnen och ungdomarna får den vård och fostran som föreningen avser att bereda dem. Huvudstyrelsen beslutar om tillsättande av VD och andra ledande befattningar inom föreningen. Huvudstyrelsens uppdrag är också att genomföra årsmötets beslut. Huvudstyrelsen sammanträder i samband med föreningens årsmöte samt ytterligare två till tre gånger per år.

Medlem

Den som är intresserad av föreningens syften kan bli medlem i FVBU. Medlemsavgiften är 20 kronor. Kontakta huvudkontoret om du är intresserad av att bli medlem.

Medlemstidning – Barn & Co

Som medlem i FVBU, anställd eller förälder på någon av våra förskolor för du en gång i kvartalet hem vår medlemstidning Barn & Co. Sedan tidingenens första nummer 1914 har den getts ut oavbrutet i över 100 årgångar och är den äldsta delen av vår verksamhet som fortfarande är aktiv. Under årens gång har tidningens format, syfte och innehåll självklart förändrats. Hur utvecklingen sett ut kan du läsa om här.

Årsmöte

Föreningen håller innan maj månads utgång varje år sitt riksårsmöte där anmälda medlemmar fastställer planer avseende verksamhet och ekonomi för kommande verksamhetsår. Årsmötet beviljar, efter genomgång av föreningens förvaltningsberättelse, ekonomiska redogörelse och revisionsberättelse, styrelsen och VD:ns ansvarsfrihet. Den senaste årsredovisningen och det senaste årsmötesprotokollet finns att tillgå för föreningens medlemmar.

Placeringspolicy

Varje år upprättas en placeringspolicy för FVBU. Klicka på länken för att läsa den senast placeringspolicyn. FVBU Placeringspolicy 2018 etiska aspekter